De Vloedlijn heeft het volgende aanbod:


Coaching
Coaching is het helpen en ondersteunen van individuen of een groep van mensen met een bepaald doel voor ogen. Doelen kunnen zijn:
 • tijd nemen voor bezinning, maken van een pas op de plaats om van daaruit keuzes te (her)overwegen en nieuwe stappen te zetten
 • weer creatief leren denken en handelen
 • nieuwe mogelijkheden in jezelf ontdekken
 • plezier in je werk hervinden of vergroten
 • een goede doorstart maken nadat je bent vastgelopen
 • weten wat je waard bent
 • evenwicht tussen werk en privé herstellen
 • de tijd nemen om twijfels over jezelf te mogen onderzoeken en wegnemen
 • als team handvatten krijgen om samenwerking te verbeteren
 • posities onderzoeken binnen een samenwerkingsverband; doet een ieder wel datgene waar hij of zij goed in is?
 • op een creatieve manier werken aan je beleidsplannen
 • tijd voor rust en tijd voor actie met elkaar in evenwicht brengen
 • humor opwaarderen (er mag meer gelachen worden)
Als coach begeleid en ondersteun ik een proces waarbij ik de voorwaarden schep en de methodieken aanreik waardoor mensen in staat zijn om te groeien, om hun inzicht te vergroten en om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van hun zelfsturend vermogen.


Supervisie
Supervisie is een methode van opleiden en van deskundigheidsbevordering voor mensgerichte beroepen en functies, waarbij methodisch handelen een belangrijk onderdeel is van het werk.
Centraal binnen supervisie staat iemands persoonlijke ontwikkeling, waarbij gewerkt wordt door middel van het (leren) reflecteren op jezelf als beroepspersoon en op het handelen in de praktijk .
Supervisie vindt plaats individueel of in groepen van 2-3 personen.
Bij groepssupervisie wordt naast de individuele werkvragen gebruik gemaakt van de interactie binnen de supervisiegroep.
Als supervisor begeleid ik het proces waarbij toegewerkt wordt naar een groter inzicht in processen en de eigen rol daarin, gerelateerd aan het dagelijks werk.
Daarnaast gaat het om het meer zicht krijgen op thema’s als bijv. zelfzorg, taakafbakening, grenzen stellen, balans, kracht en kwaliteit, ingesleten gedragspatronen en overtuigingen.
Naast het verkrijgen van meer inzicht wordt toegewerkt naar verdieping van het beroepsmatig handelen en het vergroten van de handelingsmogelijkheden.


Intervisie
Intervisie is een gestructureerd overleg van een groep collega’s met als doel het bespreken van werkvragen en het eigen functioneren, waarbij verbeteren daarvan een doel is.
In dit overleg komen zowel individuele als gemeenschappelijke werkproblemen aan bod.
Om intervisie goed te laten verlopen is het nodig dat het volgens vaste afspraken verloopt en dat er werkvormen beschikbaar zijn.
Als begeleider van intervisiegroepen help ik bij het structureren, bied ik werkvormen aan en begeleid ik bij het inoefenen daarvan.
Mijn begeleiding is uiteindelijk gericht op het zelfstandig verder gaan van de betreffende intervisiegroep.


Werkbegeleiding
Werkbegeleiding is een onderdeel van coaching. Het is vooral gericht op de taakinvulling en mogelijke vragen of problemen daarbij; het accent ligt hier dus meer op de vakinhoudelijke ontwikkeling .
Het kan hier heel gericht gaan om het inoefenen van vaardigheden, zoals effectief communiceren, assertiviteit, het voeren van functioneringsgesprekken, jezelf presenteren.
Maar ook om bijvoorbeeld hulp bij het schrijven van een beleidsplan of het opzetten van een training.
Als werkbegeleider neem ik een onafhankelijke positie in t.o.v. de organisatie en de medewerkers, waardoor er in alle vrijheid geoefend en geleerd kan worden.


Teambuilding
Een goed team kent diverse rollen en posities en maakt zo optimaal mogelijk gebruik van ieders kwaliteiten. Erkenning van die kwaliteiten en posities is belangrijk.
Teambuilding is nodig bij een startend team, om goed op elkaar af te stemmen en gezamenlijk de taken te vervullen. Maar teambuilding is ook van belang bij vastgelopen samenwerking, als een vorm van ‘onderhoud’ van een goedlopend team of als inspiratiebron voor nieuwe richtingen.
Als begeleider ondersteun ik het proces van teambuilding, zodanig dat ieders kwaliteiten goed over het voetlicht komen. Daarnaast ondersteun ik bij het ontwikkelen van kwaliteiten die nodig zijn. Daarbij is de startsituatie van belang, het gewenste einddoel en de haalbare stappen daar naartoe. Door middel van diverse werkvormen help ik dit proces op gang te brengen.


Begeleiding bij samenwerkings– en beleidsvragen
Gaandeweg kan er bij een team behoefte zijn aan een buitenstaander, om bijvoorbeeld een spiegel voor te houden, de situatie mee te analyseren, nieuwe impulsen te geven.
Of het nu gaat om een al langer bestaand team of een projectteam, vragen over concrete samenwerkingsaspecten of over visie op te voeren beleid kunnen altijd ontstaan.
Als begeleider help ik mee om zowel de concrete vraag als de onderliggende vragen helder te krijgen en om het gewenste doel te formuleren. Dat zal uitmonden in een haalbaar stappenplan.
Juist door mijn onafhankelijke positie en mijn open blik kan ik zowel de vinger op de zere plek leggen als de hand uitreiken naar de aanwezige kracht en kwaliteiten.


Loopbaanadvies en –begeleiding
Bij loopbaanadvies gaat het in wezen om een traject van onderzoek naar de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
Het kan zijn dat iemand door een reorganisatie of crisis vragen moet gaan stellen over haar of zijn loopbaan. Maar het kan ook zijn dat de inspiratie in het dagelijkse werk wordt gemist en dat de vraag ontstaat: doe ik nog wel datgene wat ik echt wil en waar ik goed in ben?

Soms is een eenmalig adviesgesprek voldoende voor iemand om verder op weg geholpen te worden.
Meestal gaat het om een langer lopend begeleidingstraject.

Als coach en loopbaanbegeleider bied ik hierbij structuur, mogelijkheden, uitnodiging, stimulans en uitdaging.
Een plek om tot bezinning te komen op oude en nieuwe keuzes.
En een mogelijkheid om nieuwe inzichten, plannen en stappen te integreren in het leven van alledag.

Begeleiding bij omgaan met verlieservaringen
Door mijn geschiedenis als hulpverlener en mijn jarenlange ervaring als manager en coach heb ik veel te bieden op het gebied van omgaan met verschillende vormen van verlies. Het kan gaan om verlies van een dierbare, verlies van werk, verlies van gezondheid.
Ook als ervaringsdeskundige ken ik veel verschillende vormen van rouw en verlies en mogelijkheden tot het leren hanteren daarvan. Daarnaast ben ik door diverse opleidingen ook professioneel ondersteund om te werken met dit veelomvattende levensthema.

Schrijfactiviteiten
Schrijven kent vele uitingsvormen; vanuit mijn bureau bied ik verschillende activiteiten aan zowel voor professionals als voor particulieren.
Schrijven is al van kinds af aan een bron van inspiratie voor mij. Het is een manier om in contact te zijn met mijzelf en met anderen. Dozen vol brieven, gedichtenboekjes, dagboeken en verhalen getuigen van een intensief schrijfverleden. Het is mijn ervaring dat ik door te schrijven intenser leef, meer geniet van het leven en veel mogelijkheden heb om verschillende situaties te hanteren. Mijn enthousiasme voor het schrijven en de vele mogelijkheden daarmee deel ik graag met anderen.

Mijn aanbod:

 • De cursus Luisteren naar je pen© ik ben gecertificeerd trainer en bied deze cursus op aanvraag aan (zie www.shodo.nl).

 • Schrijfworkshop voor professionals: een workshop voor professionele begeleiders (hulpverleners, coaches, managers) gericht op het schrijven als reflectiemiddel. Verschillende werkvormen worden toegepast en eigengemaakt. Met de mogelijkheid voor een gezamenlijke follow up of individuele schrijfcoaching als vervolg.

 • Schrijfworkshop voor particulieren in groepsverband van vier tot zes personen. Deze workshop wordt verzorgd op aanvraag en kan variëren van twee tot vier uur. Het kan op maat gemaakt worden op basis van een thema-wens vanuit de groep, bijvoorbeeld een mijlpaal, een moment van bezinning, een feestelijke gelegenheid. Diverse eenvoudige schrijftechnieken nodigen uit om het thema te belichten. Het plezier van het samen schrijven en delen staat centraal.

 • Schrijfcursus voor particulieren: centraal staat het schrijfplezier. Een vaste cursus van zes bijeenkomsten behoort tot de mogelijkheden evenals een cursus op maat.

 • Individuele schrijfcoaching: in een individuele sessie wordt de inbreng vertaald naar schrijfoefeningen en andersom ondersteunt het schrijven iemands leerproces. Tijdens de coaching krijgt men handvatten aangereikt om zelfstandig mee verder te gaan.

 • Schrijven rondom het thema verlies en verbinding: onder andere het schrijven van een creatieve ode. In combinatie met een creatieve werkvorm zoals tekenen, schilderen of een fotocollage, wordt in een individuele sessie gewerkt aan het schrijven van een ode (loflied) aan een dierbaar persoon. Dit is een krachtig hulpmiddel bij rouwverwerking. Maar het biedt ook de mogelijkheid om een levende dierbare in het zonnetje te zetten en jouw band met die persoon te vieren en tot uiting te brengen. Naast het schrijven van een ode behoort ook het schrijven van een begrafenisspeech of het schrijven over het thema “durven verbinden is durven verliezen” tot de mogelijkheden.

 • Reisleider innerlijk pelgrimeren.

 
copyright© Anja Vervoort – de Vloedlijn